Šios pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – „Sutartis“) šalimis yra UAB „Perlas Network“ (toliau – „Platintojas“) iš vienos pusės ir fizinis asmuo, įsigijęs dovanų kuponą (toliau – „Pirkėjas“) iš kitos pusės.
 
1. Sutarties objektas
1.1. Ši sutartis nustato Pirkėjo ir Platintojo santykius, susijusius su dovanų kupono įsigijimo, panaudojimo sąlygomis, pristatymo ir apmokėjimo tvarka.
1.2. Šia sutartimi Platintojas įsipareigoja perduoti Pirkėjui jo įsigytą dovanų kuponą, o Pirkėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti Platintojui dovanų kupono kainą.
1.3. Dovanų kuponas yra skirtas interneto svetainėje www.loto.lt platinamiems loterijos bilietams įsigyti.
 
2. Dovanų kuponų kainos, jų įsigijimo ir apmokėjimo tvarka
2.1. Dovanų kuponas suteikia teisę interneto svetainėje www.loto.lt registruotiems asmenims įsigyti interneto svetainėje www.loto.lt platinamus loterijos bilietus, už pinigų vertę, kuri nurodyta dovanų kupone.
2.2. Pirkėjas gali įsigyti šių rūšių dovanų kuponus:
2.2.1. Bendrąjį dovanų kuponą, skirtą visiems interneto svetainėje www.loto.lt platinamiems loterijų bilietams;
2.2.2. Teleloto loterijos bilietų dovanų kuponą;
2.2.3. Eurojackpot loterijos bilietų dovanų kuponą;
2.2.4. Vikinglotto loterijos bilietų dovanų kuponą.
2.3. Dovanų kupono nominalai yra: 10 EUR, 20 EUR, 30 EUR, 50 EUR, 100 EUR.
2.4. Dovanų kuponas nėra grąžinamas atgal ir nėra keičiamas į pinigus.
2.5. Dovanų kuponas gali būti perduodamas trečiajam asmeniui.
2.6. Įsigydamas dovanų kuponą, Pirkėjas privalo sumokėti Dovanų kupono kainą, vadovaujantis svetainėje www.loto.lt pateiktais nurodymais. Tik po apmokėjimo įvykdymo Pirkėjas gaus dovanų kuponą.
2.7. Pirkėjas turi teisę pasirinkti kainos sumokėjimo būdą (bankiniu pavedimu, banko kortele arba naudodamasis žaidėjo pinigine) ir tuo būdu atsiskaityti už įsigyjamą dovanų kuponą.
2.8. Pirkėjas patvirtina, supranta ir neprieštarauja, kad vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis, įsigytas dovanų kuponas negali būti grąžintas Platintojui ir už šį kuponą sumokėti pinigai nėra grąžinami.
2.9. Perkant dovanų kuponą PVM sąskaita – faktūra nėra išrašoma, Pirkėjui pageidaujant, išrašomas priėmimo-perdavimo aktas.
2.10. Pirkėjas įsigytą dovanų kuponą pdf. formatu gali rasti interneto svetainės www.loto.lt žaidėjo paskyroje, skiltyje „Mano dovanos“, kur Pirkėjas gali šį dovanų kuponą atsispausdinti. Dovanų kuponas taip pat yra išsiunčiamas ir Pirkėjo turimoje žaidėjo paskyroje, esančioje interneto svetainėje www.loto.lt, nurodytu el. pašto adresu. 
 
3. Dovanų kupono panaudojimo sąlygos
3.1. Dovanų kupono gavėjas, siekdamas panaudoti dovanų kuponą, turi skiltyje „Mano piniginė“ / „Papildyti piniginę“, suvesti kodą, kuris nurodytas ant dovanų kupono. 
3.2. Interneto svetainėje www.loto.lt  įvedus dovanų kupono numerį, kupone nurodyta suma atsiranda žaidėjo „VIP eurų“ piniginėje.
3.3. Dovanų kuponas galioja 6 (šešis) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos. 
3.4. Dovanų kupono galiojimo data nurodoma ant dovanų kupono. Pasibaigus dovanų kupono galiojimo laikui, jo galiojimas nėra pratęsiamas ir šio dovanų kupono sumos negalima panaudoti atsiskaitymams už loterijų bilietus, pinigai nėra grąžinami.
3.5. Dovanų kuponu atsiskaityti galima tik perkant loterijos bilietus interneto svetainėje www.loto.lt. 
3.6. Panaudojus dovanų kuponą savo paskyroje, šio dovanų kupono pinigų sumą galima išnaudoti keliais pirkimais, kol išnaudojama visa dovanų kupone nurodyta pinigų suma.
3.7. Jeigu atsiskaitant už loterijų bilietus „VIP eurų“ piniginėje yra nepakankamas pinigų likutis, tokiu atveju reikia sumažinti pirkinių krepšelio sumą iki sąskaitos likučio arba atsiskaitymui naudoti kitus galimus atsiskaitymo būdus.
3.8. Norint įsigyti loterijos bilietų, negalima atsiskaitymo vykdyti iš kelių skirtingų piniginių. Atsiskaitymui galima panaudoti tik vieną piniginę.
3.9. Jeigu dovanų kuponas yra padovanojamas trečiajam asmeniui (kaip nurodyta 2.5 punkte), neturinčiam paskyros interneto svetainėje www.loto.lt, dovanos gavėjas, norėdamas panaudoti dovanų kuponą, privalo susikurti savo žaidėjo paskyrą ir pasitvirtinti asmens tapatybę, kaip tai yra numatyta pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus.
3.10. Asmenys, įsigiję dovanų kuponą, patvirtina, kad susipažino su dovanų kupono naudojimo sąlygomis.
 
4. Šalių teisės ir pareigos
4.1. Pirkėjas turi teisę reikalauti tinkamo Platintojo pareigų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymo.
4.2. Pirkėjas privalo, sudarydamas šią Sutartį pateikti visus Platintojo prašomus duomenis, taip pat užtikrinti, kad asmuo, kuriam perleidžiamos šios teisės ir pareigos, būtų susipažinęs su šia Sutartimi ir tinkamai laikysis Sutartyje numatytų įsipareigojimų.
4.3. Platintojas turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį su Pirkėju, jeigu jos sudarymo metu buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys, ar ne visi duomenys.
4.4. Platintojas įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
 
5. Asmens duomenų tvarkymas
5.1. Dovanų kupono užsakymo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis.
5.2. Jeigu Pirkėjas, sudarydamas šią Sutartį pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius, ar ne visus reikalaujamus duomenis, rizika dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo tenka Pirkėjui, tokiu atveju Platintojas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą.
5.3. Pirkėjui davus sutikimą (sutikimas duodamas pažymint atitinkamą langelį), Platintojas turi teisę naudoti  Pirkėjo pateiktus duomenis naujienoms, akcijoms ir kitai informacijai, kuri būtų adresuota Pirkėjui, siųsti. Pirkėjas savo duotą sutikimą gali atšaukti, kreipdamasis į Platintoją el. paštu info@loto.lt arba telefonu (8 5) 2751 751.
5.4. Platintojas tvarko Pirkėjo suvestus į sistemą ir (arba) kitais būdais pateiktus asmens duomenis, vardas, pavardė, tel. nr.  el. pašto adresas, mokėjimams atlikti reikalinga informacija.
5.5. Platintojas tvarko Pirkėjo asmens duomenis vadovaudamasis šiais pagrindais: siekdamas vykdyti Sutartį su Pirkėju, Pirkėjo duoto sutikimo pagrindu, teisėtu Platintojo intereso pagrindu, teisinių prievolių vykdymo tikslais.
5.6. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu asmens duomenys yra saugomi 10 metų, tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi duomenys saugomi 3 metus.
5.7. Platintojas imasi techninių ir organizacinių priemonių, siekdamas užtikrinti Pirkėjo pateiktų duomenų apsaugą nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, praradimo, nuo kitų neteisėtos prieigos formų.
5.8. Siekiant tinkamai įgyvendinti Sutartį, Pirkėjo duomenys gali būti perduodami Platintojo pasitelktiems duomenų tvarkytojams (IT bendrovėms, ir pan.). Esant teisėtam pagrindui, asmens duomenys gali būti atskleisti valstybės ar vietos savivaldos institucijoms, teismams.
5.9. Platintojo nustatyta tvarka Pirkėjas gali bet kada susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis, tam tikrais atvejais reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai duomenys yra tvarkomi neteisėtai kai tvarkomi pertekliniai duomenys, kai atšaukiamas sutikimas yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai),  teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu). Pirkėjas turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
5.10. Norėdamas įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar gauti informacijos apie asmens duomenų tvarkymą Pirkėjas gali kreiptis tiesiogiai į Platintoją adresu: Olimpiečių g. 15-1, Vilnius, LT-09237 arba el. p. dap@loto.lt 
5.11. Platintojas atsakymus dėl Pirkėjo kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo pateikia per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo pateikimo, Pirkėjo identifikavimo ir visų su prašymu susijusių dokumentų gavimo dienos. 
 
6. Šalių atsakomybė
6.1. Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.2. Pirkėjas atsako už jo pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą sudarant Sutartį.
6.3. Platintojas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą tiek, kiek jį sąlygoja Pirkėjo kaltė Sutarties sudarymo metu pateikiant klaidingus, netikslius, melagingus duomenis.
 
7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Visus dėl Sutarties vykdymo iškilusius nesutarimus Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu kurie nors ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, neišsprendžiami derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo rašytinio pranešimo pateikimo vienai iš Šalių dienos, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.