Akcijos „Kas savaitę – specialus prizas“ 
 
TAISYKLĖS

Akcijos laikotarpis ir dalyviaI

1. Akcija „Kas savaitę – specialus prizas“ vyks nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d. iki 2016 m. rugsėjo 14 d. 24:00 val. Šis akcijos laikotarpis skirstomas į 4 savaites:

Savaitė nr. 1: 2016 m. rugpjūčio 17 –  rugpjūčio 23 d. (imtinai)

Savaitė nr. 2: 2016 m. rugpjūčio 24 d. – rugpjūčio 30 d. (imtinai)

Savaitė nr. 3: 2016 rupjūčio 31 d. – rugsėjo 7 d. (imtinai)

Savaitė nr. 4: 2016 m. rugsėjo 8 d. – rugsėjo 14 d. (imtinai).

Kiekvieną akcijos savaitę bus renkama po vieną laimėtoją. Numatomos šios laimėtojų nustatymo datos: 2016 m. rugpjūčio 24 d., 2016 m. rugpjūčio 31 d., 2016 m. rugsėjo 8 d. ir 2016 m. rugsėjo 15 d.).

Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt).

2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).

3. Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu pirkę bent vieną bet kurios iš loterijų – „Superloto 5 iš 36“, „Superloto 7 iš 42“ arba „Interjackpot“ bilietų, interneto svetainėje www.loto.lt.

4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

Akcijos turinys

5. Šiose taisyklėse nustatyta tvarka kartą per akcijos savaitę iš visų, tą savaitę pirkusių bent vieną loterijų „Superloto 5 iš 36“, „Superloto 7 iš 42“ arba „Interjackpot“ bilietų, akcijos dalyvių bus atrenkamas vienas laimėtojas, kuris laimės specialų savaitės prizą.

Akcijos prizai

6. Akcijos prizai bus skelbiami kiekvienos akcinės savaitės pradžioje (t.y. 2016 m. rugpjūčio 17 d., 2016 m. rugpjūčio 24 d., 2016 m. rugpjūčio 31 d. ir 2016 m. rugsėjo 8 d.) www.loto.lt svetainėje.

Dalyvavimo akcijoje sąlygos

7. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizą pretenduoja bet kuris asmuo, tą akcijos savaitę įsigijęs bent vieną bilietą bet kurioje iš šių loterijų: „Superloto 5 iš 6“, „Superloto 7 iš 42“ arba „Interjackpot“.

8. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą Žaidėjo paskyroje loto.lt puslapyje atsakingi patys akcijos dalyviai.

Laimėtojų nustatymo tvarka

9. Akcijos laimėtojai bus renkami 2016 m. rugpjūčio 24 d., rugpjūčio 31 d., rugsėjo 8 d. ir rugsėjo 15 d. naudojant atsitiktinių skaičių generatorių, tokia tvarka:

9.1. Kiekvieno atskiro akcijoje dalyvaujančio bilieto pirkimas fiksuojamas atskiru įrašu, šiam įrašui suteikiant unikalų numerį. Įraše nurodomi bilieto ir jį pirkusio žaidėjo duomenys.

9.2. Įrašai numeruojami chronologiškai eilės tvarka nuo 1 iki paskutinio akcijos laikotarpio savaitę nupirkto bilieto.

9.3. Laimėtojo nustatymo dieną speciali komisija fiksuoja bendrą įrašų skaičių ir naudodami atsitiktinių skaičių generatorių išrenka vieną skaičių. Tą numerį atitinkančio įrašo bilietą pirkęs žaidėjas yra skelbiamas akcijos laimėtoju.

10. Akcijos prizų laimėtojai bus skelbiami loterijos interneto puslapyje www.loto.lt.

Laimėtų prizų atsiėmimo tvarka

11. Dėl prizo atsiėmimo laimėtojas turi kreiptis į organizatorių per 10 dienų nuo laimėjimo nustatymo dienos. Nesikreipus per šiame punkte nustatytą terminą, laimėtojas netenka teisės į laimėjimą. Organizatorius gali, bet neįsipareigoja, asmeniškai informuoti laimėtojus apie jų laimėjimą.

12. Jei laimėtojas nesikreipia dėl laimėto prizo per 10 dienų nuo tada, kai buvo viešai paskelbta apie jo laimėjimo faktą (www.loto.lt svetainėje), laimėtojo rinkimo procedūra kartojama tol, kol prizas bus įteiktas laimėtojui.

13. Akcijos prizo laimėtojas prizą atsiimti turi loterijos būstinėse: Vilniuje, Olimpiečių g. 15, Kaune, Vaidilutės g. 3/2, Šiauliuose, Mickevičiaus g. 2-2, Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 57-26, Klaipėdoje, Šaulių g. 56 arba prizas jam gali būti pristatytas per kurjerių tarnybą.

14. Atsiimant prizą, laimėtojas privalės asmeniškai pateikti savo asmens dokumentus. Atsiimantis prizą laimėtojas gali būti nufotografuojamas, o jo atvaizdas kartu su vardu ir pavarde gali būti skelbiamas visuomenės informavimo priemonėse, organizatoriaus tinklalapyje arba „Facebook“ paskyroje. Laimėtojui atsisakius duoti sutikimą nurodytais tikslais naudoti jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėjimą.

Baigiamosios nuostatos

15. Organizatorius turi teisę viešai skelbti laimėtojo vardą, pavardę bei asmens atvaizdą spaudoje, televizijoje, internete ir kitose masinio informavimo priemonėse. Laimėtojui nesutikus skelbti nurodytus jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėtą prizą ir prizas jam nesuteikiamas (o suteiktas prizas privalo būti nedelsiant grąžintas, jei akcijos organizatorius to pareikalaus).

16. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.

17.  Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.