Akcijos laikotarpis ir dalyviai

 1. Akcija „Žaisk „Superloto“ – laimėk pakvietimą į „Lietuvos Ryto“ varžybas“ vyks nuo 2017 m. kovo 3 d. iki 2017 m. kovo 24 d. 12:00 val. (laimėtojų nustatymo datos yra 2017 m. kovo 10 d., laikas – 13:00 val., 2017 m. kovo 17 d., laikas – 13:00 val., 2017 m. kovo 24 d., laikas – 13:00 val.). Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt).
 2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).
 3. Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu pirkę bent vieną bet kurios iš loterijų – „Superloto 5 iš 36“, „Superloto 7 iš 42“, „Interjackpot“ bilietų interneto svetainėje www.loto.lt.
 4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

Akcijos turinys

 1. Šiose taisyklėse nustatyta tvarka iš visų akcijos dalyvių bus atrenkama 15 (penkiolika) e-kvietimų dviems asmenims laimėtojų.

Akcijos prizai

 1. Akcijos prizai – 15 (penkiolika) e-kvietimų dviems asmenims į „Lietuvos ryto“ varžybas, vyksiančias Vilniuje, „Lietuvos Ryto“ arenoje, 2017 m. kovo 11, 2017 m. kovo 19, ir 2017 m. kovo 25 dienomis. Vienerioms varžyboms bus skiriami 5 (penki) e-kvietimai dviems asmenims.

Dalyvavimo akcijoje sąlygos

 1. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizą pretenduoja bet kuris asmuo, akcijos laikotarpiu įsigijęs bent vieną bilietą bet kurioje iš šių loterijų: „Superloto 5 iš 36“, „Superloto 7 iš 42“, „Interjackpot“.
 2. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą Žaidėjo paskyroje loto.lt puslapyje atsakingi patys akcijos dalyviai.

Laimėtojų nustatymo tvarka

 1. Akcijos laimėtojas nurodytomis datomis ir laikais bus išrinktas naudojant atsitiktinių skaičių generatorių, tokia tvarka:
  1. 1 Kiekvieno atskiro akcijoje dalyvaujančio bilieto pirkimas fiksuojamas atskiru įrašu, šiam įrašui suteikiant unikalų numerį. Įraše nurodomi bilieto ir jį pirkusio žaidėjo duomenys.
  2. 2 Įrašai numeruojami chronologiškai eilės tvarka nuo 1 iki paskutinio akcijos laikotarpiu nupirkto bilieto.
  3. 3 Laimėtojo nustatymo dieną speciali komisija fiksuoja bendrą įrašų skaičių ir naudodami atsitiktinių skaičių generatorių išrenka 5 skaičius. Tuos skaičius atitinkančių įrašų bilietus pirkę žaidėjai yra skelbiami akcijos laimėtojais.
 2. E-kvietimai laimėjusiems žaidėjams priskiriami atsitiktine tvarka, galimybė pasikeisti e-kvietimą nėra suteikiama.

Laimėtų prizų atsiėmimo tvarka

 1. Laimėti e-kvietimai 2017 m. kovo 10, 2017 m. kovo 17 ir 2017 m. kovo 24 dienomis bus išsiųsti paskyrose, iš kurių buvo pirkti akcijoje laimėję bilietai, nurodytais el. pašto adresais.

Baigiamosios nuostatos

 1. Organizatorius turi teisę viešai skelbti laimėtojo vardą, pavardę bei asmens atvaizdą spaudoje, televizijoje, internete ir kitose masinio informavimo priemonėse.
 2. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.

Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.