PATVIRTINTA
UAB „Lotelita“ l.e.p. direktorės
2017-07-12 įsakymu
Nr. LIT-Į-2017-25

 

Akcijos

„Dalyvauk nuotraukų konkurse „Vasara su TELELOTO“ –  laimėk „Lenovo Yoga Tab 3“

TAISYKLĖS

Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1. Akcija „Dalyvauk nuotraukų konkurse „Vasara su TELELOTO“ –  laimėk „Lenovo Yoga Tab 3“ vyks nuo 2017 m. liepos 16 d. 20:30 val. iki 2017 m. rugpjūčio 24 d. 24:00 val. (laimėtojo nustatymo data yra 2017 m. rugpjūčio 25 d.). Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt).

2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).

3. Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu el. paštu teleloto@olifeja.lt atsiuntę ar Perlas „Facebook“ ar „Instagram“ paskyroje su grotažyme #TELELOTO paskelbę nuotraukas, kurios atspindi vasaros įvykius, susijusius su „Teleloto“ loterija.

4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

Akcijos turinys

5. Šiose taisyklėse nustatyta tvarka iš visų akcijos dalyvių bus atrenkamas vienas laimėtojas, kuris laimės planšetinį kompiuterį „Lenovo Yoga Tab 3“.

Akcijos prizai

6. Akcijos prizas yra planšetinis kompiuteris „Lenovo Yoga Tab 3“, kurio vertė yra 225 Eur (su PVM).

Dalyvavimo akcijoje sąlygos

7. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizą pretenduoja bet kuris asmuo, akcijos laikotarpiu el. paštu teleloto@olifeja.lt atsiuntęs ar Perlas „Facebook“ ar „Instagram“ paskyrose su grotažyme #TELELOTO paskelbęs nuotrauką, kurioje originaliai atspindimas vasaros įvykis, susijęs su „Teleloto“ loterija.

8. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą savo „Facebook“, „Instagram“ paskyrose ar el. pašte atsakingi patys akcijos dalyviai.

9. Dalyvaudami akcijoje akcijos dalyviai sutinka, kad jų nuotraukos bus viešai publikuojamos organizatoriaus „Facebook“ ar „Instagram“ paskyrose, puslapyje loto.lt, „Teleloto“ laidose, taip pat sutinka, kad bus viešai skelbiami jų vardai ir pavardės.

Laimėtojų nustatymo tvarka

9. Akcijos laimėtojas bus išrinktas 2017 m. rugpjūčio 25 d. Laimėtoją nustatys speciali komisija.

10. Akcijos prizo laimėtojas 2017 m. rugpjūčio 27 d. bus paskelbtas „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose ir „Teleloto“ laidoje.

Laimėtų prizų atsiėmimo tvarka

11. Dėl prizo atsiėmimo laimėtojas turi kreiptis į organizatorių per 10 dienų nuo laimėjimo nustatymo dienos. Nesikreipus per šiame punkte nustatytą terminą, laimėtojas netenka teisės į laimėjimą. Organizatorius gali, bet neįsipareigoja, asmeniškai informuoti laimėtojus apie jų laimėjimą.

13. Akcijos prizo laimėtojas prizą atsiimti turi loterijos būstinėse: Vilniuje, Olimpiečių g. 15, Kaune, Vaidilutės g. 3/2, Šiauliuose, Mickevičiaus g. 2-2, Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 57-26, Klaipėdoje, Šaulių g. 56 arba prizas jam gali būti pristatytas per kurjerių tarnybą.

14. Atsiimant prizą, laimėtojas privalės asmeniškai pateikti savo asmens dokumentus. Atsiimantis prizą laimėtojas gali būti nufotografuojamas, o jo atvaizdas kartu su vardu ir pavarde gali būti skelbiamas visuomenės informavimo priemonėse, organizatoriaus tinklalapyje, „Facebook“, „Instagram“ paskyrose, „Teleloto“ laidos metu. Laimėtojui atsisakius duoti sutikimą nurodytais tikslais naudoti jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėjimą.

Baigiamosios nuostatos

15. Organizatorius turi teisę viešai skelbti laimėtojo vardą, pavardę bei asmens atvaizdą spaudoje, televizijoje, internete ir kitose masinio informavimo priemonėse. Laimėtojui nesutikus skelbti nurodytus jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėtą prizą ir prizas jam nesuteikiamas (o suteiktas prizas privalo būti nedelsiant grąžintas, jei akcijos organizatorius to pareikalaus).

16. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.

17. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

__________________