Akcijos „Žaisk e-loterijas – laimėk Apple iPad Mini 2“

TAISYKLĖS

Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1. Akcija „Žaisk e-loterijas – laimėk „Apple iPad Mini 2“ vyks nuo 2017 m. vasario 22 d. iki 2017 m. kovo 15 d. 24:00 val. (laimėtojo nustatymo data yra 2017 m. kovo 16 d.). Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt).

2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).

3. Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu pirkę bent vieną bet kurios iš internetinių momentinių loterijų bilietų interneto svetainėje www.loto.lt

4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

Akcijos turinys

5. Šiose taisyklėse nustatyta tvarka iš visų akcijos dalyvių bus atrenkamas vienas laimėtojas, kuris laimės planšetinį kompiuterį „Apple iPad Mini 2“.

Akcijos prizai

6. Akcijos prizas yra planšetinis kompiuteris „Apple iPad Mini 2“, kurio vertė yra 305 Eur (su PVM).

Dalyvavimo akcijoje sąlygos

7. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizą pretenduoja bet kuris asmuo, akcijos laikotarpiu įsigijęs bent vieną bilietą bet kurioje iš internetinių momentinių loterijų.

8. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą Žaidėjo paskyroje loto.lt puslapyje atsakingi patys akcijos dalyviai.

Laimėtojų nustatymo tvarka

9. Akcijos laimėtojas bus išrinktas 2017 m. kovo 16 d. naudojant atsitiktinių skaičių generatorių, tokia tvarka:

9.1. Kiekvieno atskiro akcijoje dalyvaujančio bilieto pirkimas fiksuojamas atskiru įrašu, šiam įrašui suteikiant unikalų numerį. Įraše nurodomi bilieto ir jį pirkusio žaidėjo duomenys.

9.2. Įrašai numeruojami chronologiškai eilės tvarka nuo 1 iki paskutinio akcijos laikotarpiu nupirkto bilieto.

9.3. Laimėtojo nustatymo dieną speciali komisija fiksuoja bendrą įrašų skaičių ir naudodami atsitiktinių skaičių generatorių išrenka vieną skaičių. Tą numerį atitinkančio įrašo bilietą pirkęs žaidėjas yra skelbiamas akcijos laimėtoju.

10. Akcijos prizo laimėtojas 2017 m. kovo 16 d. bus paskelbtas loterijos svetainėje www.loto.lt.

Laimėtų prizų atsiėmimo tvarka

11. Dėl prizo atsiėmimo laimėtojas turi kreiptis į organizatorių per 10 dienų nuo laimėjimo nustatymo dienos. Nesikreipus per šiame punkte nustatytą terminą, laimėtojas netenka teisės į laimėjimą. Organizatorius gali, bet neįsipareigoja, asmeniškai informuoti laimėtojus apie jų laimėjimą.

12. Jei laimėtojas nesikreipia dėl laimėto prizo per 10 dienų nuo tada, kai buvo viešai paskelbta apie jo laimėjimo faktą (www.loto.lt svetainėje), laimėtojo rinkimo procedūra kartojama tol, kol prizas bus įteiktas laimėtojui.

13. Akcijos prizo laimėtojas prizą atsiimti turi loterijos būstinėse: Vilniuje, Olimpiečių g. 15, Kaune, Vaidilutės g. 3/2, Šiauliuose, Mickevičiaus g. 2-2, Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 57-26, Klaipėdoje, Šaulių g. 56 arba prizas jam gali būti pristatytas per kurjerių tarnybą.

14. Atsiimant prizą, laimėtojas privalės asmeniškai pateikti savo asmens dokumentus. Atsiimantis prizą laimėtojas gali būti nufotografuojamas, o jo atvaizdas kartu su vardu ir pavarde gali būti skelbiamas visuomenės informavimo priemonėse, organizatoriaus tinklalapyje arba „Facebook“ paskyroje. Laimėtojui atsisakius duoti sutikimą nurodytais tikslais naudoti jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėjimą.

Baigiamosios nuostatos

15. Organizatorius turi teisę viešai skelbti laimėtojo vardą, pavardę bei asmens atvaizdą spaudoje, televizijoje, internete ir kitose masinio informavimo priemonėse. Laimėtojui nesutikus skelbti nurodytus jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėtą prizą ir prizas jam nesuteikiamas (o suteiktas prizas privalo būti nedelsiant grąžintas, jei akcijos organizatorius to pareikalaus).

16. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.

17. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

 

VISAS E-LOTERIJAS RASITE ČIA. SĖKMĖS!